Skip Navigation?
 


Sist oppdatert: 5 Oktober 2016

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN
AIG Europe Limited (Norsk filial) er opptatt av å ivareta personvernet til personene vi kommer i kontakt med gjennom virksomheten vår. "Personopplysninger" er opplysninger som identifiserer eller er knyttet til deg eller andre personer (for eksempel dine familiemedlemmer). Disse retningslinjene for personvern ("retningslinjene") beskriver hvordan vi behandler personopplysninger som vi samler inn gjennom:

 • nettstedet vårt ("nettstedet");
 • programvareapplikasjonene våre som vi gjør tilgjengelige for bruk gjennom datamaskiner og mobile enheter ("applikasjonene");
 • våre nettsider i sosiale medier, inkludert sidene vi har linket til på Social@AIG (http://www.aig.com/aig-community-guidelines); og
 • øvrig(e) innhold, verktøy og applikasjoner i sosiale medier (våre "sosiale medier")

  (sammen (inkludert nettstedet, applikasjonene, og sosiale medier) henvist til under som "AIGs elektroniske tjenester"),

og på andre måter (for eksempel via søknads- og skademeldingsskjemaer, telefonsamtaler, e-post og annen kommunikasjon med oss og fra skadebehandlere, medisinske fagfolk eller andre tredjeparter som tar del i virksomheten vår). 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger i samsvar med retningslinjene, som inneholder detaljer om vår bruk av informasjonskapsler ("cookies").

Hvis du har spørsmål om hvordan vi bruker dine personopplysninger, kan du sende en e-post til: csg.norway@aig.com  eller skrive til AIG Europe Limited, (Norsk filial) Rosenkrantz gt 22, Postboks 1588 Vika.

Avhengig av ditt forhold til oss (for eksempel privat forsikringstaker, begunstiget som ikke er forsikringstaker, skadelidt, vitne, forsikringsmegler, utnevnt representant eller annen person knyttet til vår virksomhet), kan personopplysningene som samles inn om deg og dine familiemedlemmer omfatte:

 • Generelle identifikasjons- og kontaktopplysninger
  Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjønn, sivilstatus, familiestatus, fødselsdato, fødested, passord (herunder i våre systemer), utdanningsbakgrunn, fysiske attributter, oppføringer i registre (f.eks. førerkortregisteret), bilder, jobbhistorie, kompetanse og erfaring, faglige godkjenninger og organisasjonsmedlemsskap, forhold til forsikringstaker, forsikret eller skadelidt og dato for og årsak til dødsfall, skade eller funksjonshemming.
 • Identifikasjonsnumre utstedt av offentlige myndigheter
  Personnummer, passnummer, førerkortnummer og andre registreringsnumre.
 • Økonomiske opplysninger og kontoopplysninger
  Betalingskortnummer, kontonummer og kontoopplysninger, kreditthistorie og kredittverdighet, eiendeler, inntekt og andre økonomiske opplysninger.
 • Helsetilstand og helsestatus
  Nåværende eller tidligere fysiske eller psykiske lidelser, helsestatus, opplysninger om skader eller funksjonshemminger, gjennomgåtte operasjoner, personlige vaner (for eksempel røyking eller alkoholforbruk), reseptopplysninger og sykehistorie.
 • Andre sensitive opplysninger
  I enkelte tilfeller kan vi motta sensitive opplysninger om medlemskap i fagforeninger, religiøs overbevisning, politiske meninger, familiesykehistorie eller genetiske opplysninger (for eksempel hvis du søker om forsikring gjennom en tredjepart som er en næringsorganisasjon, religiøs organisasjon eller politisk organisasjon). I tillegg kan vi motta opplysninger fra strafferegisteret og opplysninger om sivile søksmål i forbindelse med forebygging, avdekking og etterforskning av bedrageri. Vi kan også motta sensitive opplysninger som du oppgir frivillig (for eksempel hvis du oppgir preferanser for medisinsk behandling basert på din religiøse overbevisning).
 • Opptak av telefonsamtaler
  Opptak av telefonsamtaler med våre representanter og kundesentre.
 • Opplysninger som er nødvendige for å levere produkter og tjenester
  Adresse - og identifikasjonsopplysninger for forsikrede eiendeler (for eksempel eiendommens adresse eller bilens registreringsnummer), reiseinformasjon, inkludert reservasjonsnumre, alderskategorien til personer du vil forsikre, forsikrings- og skadenumre, opplysninger om dekning/risiko, skadeårsak, opplysninger om tidligere uhell eller skader, opplysninger om stilling som styremedlem eller partner, eller andre eierskaps- eller ledelsesinteresser i en virksomhet, og opplysninger om andre forsikringer du har.
 • Markedsføringspreferanser og kundetilbakemeldinger
  Du kan oppgi dine markedsføringspreferanser til oss, delta i en konkurranse, premietrekning eller andre salgskampanjer, eller svare på en frivillig kundetilfredshetsundersøkelse.
 • Kontoer i sosiale medier og opplysninger fra applikasjoner
  Vi vil kunne innhente visse personopplysninger om deg når du bruker våre applikasjoner eller sosiale medier, inkludert brukernavn og profilbilde for din konto, og øvrige personopplysninger du gir oss. Dersom du velger å koble din konto fra andre tilbydere av sosiale medietjenester opp mot dine konto(er) hos AIGs elektroniske tjenester, vil personopplysninger fra din konto kunne bli delt med oss, hvilket kan inkludere personopplysninger fra din profil på sosiale medier eller dine venners profiler. 

Vi bruker disse personopplysningene til å:

 • kommunisere med deg og andre i forbindelse med virksomheten vår.
 • sende deg viktig informasjon om endringer i forsikringene våre, endring av vilkår, endringer på AIGs elektroniske tjenester og annen administrativ informasjon.
 • beslutte om forsikring skal innvilges, yte forsikrings- og assistansetjenester, inkludert skadevurdering, -behandling og -oppgjør, og håndtere forsikringstvister.
 • vurdere om du kan få en betalingsplan, og behandle forsikringspremier og andre innbetalinger.
 • bedre kvaliteten, opplæringen og sikkerheten (for eksempel gjennom opptak eller overvåking av telefonsamtaler til våre kontaktnumre).
 • forebygge, avdekke og etterforske straffbare handlinger, inkludert bedrageri og hvitvasking av penger, og analysere og håndtere andre forretningsrisikoer.
 • utføre markedsundersøkelser og -analyser, inkludert tilfredshetsundersøkelser.
 • gi deg markedsføringsinformasjon (inkludert informasjon om andre produkter og tjenester som tilbys av utvalgte tredjeparter) i henhold til preferansene du har oppgitt.
 • personlig tilpasse din opplevelse av AIGs elektroniske tjenester ved å presentere informasjon og annonser som er skreddersydd for deg.
 • identifisere deg overfor personer du sender meldinger til via AIGs elektroniske tjenester.
 • gi deg mulighet til å delta i konkurranser, premietrekninger og liknende kampanjer, og til å administrere disse aktivitetene. Noen av disse aktivitetene omfatter ytterligere vilkår som kan inneholde ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi ber deg derfor om å lese disse nøye.
 • tilrettelegge vår funksjonalitet for deling i sosiale medier.
 • administrere vår infrastruktur og forretningsvirksomhet, og følge interne retningslinjer og prosedyrer, inkludert de som gjelder revisjon, økonomi og regnskap, fakturering og inkasso, IT-systemer, data- og netthotelltjenester, kontinuitetsstyring og håndtering av registre, dokumenter og utskrifter.
 • behandle klager, samt håndtere forespørsler om innsyn i eller retting av data.
 • overholde gjeldende lover og myndighetskrav (inkludert lover utenfor ditt bostedsland), blant annet de som gjelder bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorisme, følge rettslige pålegg, og svare på forespørsler fra offentlige myndigheter (inkludert myndigheter utenfor ditt bostedsland).
 • stifte og forsvare juridiske rettigheter, beskytte vår virksomhet og virksomheten til våre konsernselskaper og forretningspartnere, beskytte våre rettigheter, våre driftshemmeligheter, vår sikkerhet og våre eiendeler og rettighetene, driftshemmelighetene, sikkerheten og eiendelene til våre konsernselskaper og dine eller andres rettigheter, personvern, sikkerhet og eiendeler, ta egnede rettslige skritt eller begrense vårt erstatningsansvar.

Ettersom vår virksomhet er internasjonal, kan vi videreformidle personopplysninger til parter som befinner seg i andre land (inkludert USA og andre land som har andre personvernlover enn ditt bostedsland), til formålene som er nevnt ovenfor, i samsvar med lovgivningen i ditt bostedsland. Vi kan for eksempel videreformidle personopplysninger for å behandle internasjonale reiseforsikringskrav og for å yte medisinsk nødhjelp i utlandet. Vi kan videreformidle opplysninger til våre konsernselskaper, tjenesteleverandører, forretningspartnere og offentlige myndigheter i andre land.

AIG kan gjøre personopplysninger tilgjengelige for:

 • Andre selskaper i konsernet
  AIG er en norsk avdeling av AIG Europe Limited, som er en del av AIG Insurance Inc. og AIG Inc. Group, med hovedsete i New York i USA. Vi vil kunne dele dine personopplysninger med visse av våre konsernselskaper, men kun for formålene beskrevet i disse retningslinjene. Den norske filialen av AIG Europe Limited er ansvarlig for håndtering og sikring av felles benyttede personopplysninger. Tilgang til personopplysninger i AIG er begrenset til personer som trenger tilgang til opplysningene i forbindelse med virksomheten vår.
 • Andre forretningspartnere
  I forbindelse med markedsføring, ytelse av forsikringstjenester og behandling av forsikringskrav kan AIG gjøre personopplysninger tilgjengelige for tredjeparter, for eksempel andre forsikringsgivere, gjenforsikrere, forsikrings- og gjenforsikringsmeglere og andre mellomledd og agenter, utnevnte representanter, distributører, tilknyttede markedsføringspartnere, finansinstitusjoner, verdipapirselskaper og andre forretningspartnere.
 • Våre tjenesteleverandører
  Eksterne tredjepartsleverandører, for eksempel medisinske fagfolk, regnskapsførere, forsikringsmatematikere, revisorer, eksperter, advokater og andre eksterne faglige rådgivere, reiseleverandører og leverandører av medisinsk hjelp, leverandører av kundetelefontjenester, leverandører av IT-systemer, datastøtte og vertstjenester, leverandører av trykk-, annonse-, markedsførings-, markedsforsknings- og markedsanalysetjenester, banker og finansinstitusjoner som tar hånd om våre kontoer, tredjepartsskadebehandlere, leverandører av dokumenthåndterings- og arkiveringstjenester, skadebehandlere, takstmenn, bygningseksperter, ingeniører, granskere, juryrådgivere, oversettere og liknende tredjepartsleverandører og eksterne tjenesteleverandører som hjelper oss med å utføre forretningsvirksomheten.
 • Mottakere av din deling i sosiale medier
  Dine venner knyttet til din konto i sosiale medier, øvrige nettstedbrukere og din tilbyder av sosiale medietjenester, i forbindelse med din deling i sosiale medier, for eksempel hvis du kobler din konto fra øvrige tjenestetilbydere med din konto hos AIGs elektroniske tjenester eller hvis du logger inn på din konto hos AIGs elektroniske tjenester fra en annen konto. Ved å koble din konto hos AIGs elektroniske tjenester opp mot din(e) konto(er) i øvrige sosiale medier, gir du oss tillatelse til å dele informasjon med tilbydere av de øvrige sosiale mediene, og du forstår at informasjonen vi deler vil være underlagt tilbyderens retningslinjer for håndtering av personopplysninger. Hvis du ikke ønsker at personopplysningene dine skal deles med andre brukere eller med dine øvrige tilbydere av sosiale medier, ber vi deg om ikke å koble dine øvrige kontoer opp mot kontoen din hos AIGs elektroniske tjenester eller dele via AIGs elektroniske tjenester.
 • Offentlige myndigheter og tredjeparter som tar del i rettssaker
  AIG kan også dele personopplysninger med offentlige myndigheter (herunder, men ikke begrenset til fagforbund, domstoler, politimyndigheter og skattemyndigheter) og tredjeparter som tar del i sivile rettssaker, og deres regnskapsførere, revisorer, advokater og andre rådgivere og representanter, når vi finner det nødvendig eller hensiktsmessig for å: (a) følge gjeldende lover, inkludert lover utenfor ditt bostedsland, (b) følge rettslige pålegg, (c) svare på forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert offentlige myndigheter utenfor ditt bostedsland, (d) håndheve våre vilkår, (e) beskytte vår virksomhet og virksomheten til våre konsernselskaper, (f) beskytte våre rettigheter, våre driftshemmeligheter, vår sikkerhet og våre eiendeler og dine eller andres rettigheter, personvern, sikkerhet og eiendeler og (g) kunne ta egnede rettslige skritt eller begrense vårt erstatningsansvar.
 • Andre tredjeparter
  Vi kan dele personopplysninger med betalingsmottakere, redningsmannskaper (brannvesen, politi og medisinsk nødhjelp), forhandlere, medisinske nettverk, organisasjoner og leverandører, transportleverandører, kredittopplysningsbyråer og andre personer som er involvert i en hendelse som er gjenstand for et krav, kjøpere og potensielle kjøpere eller andre parter i vedtatte eller foreslåtte omorganiseringer, sammenslåinger, salg, samarbeid, cesjoner, overdragelser eller andre transaksjoner som berører hele eller deler av vår virksomhet eller våre eiendeler. For å undersøke opplysningene vi har mottatt, og for å oppdage og motvirke falske krav, kan personopplysninger (inkludert skadeopplysninger) bli innført i kravsregistre og delt med andre forsikrere. Vi vil kunne søke i disse registrene når vi håndterer krav for å kunne oppdage, motvirke og etterforske bedrageri.

Personopplysninger kan også deles av deg, på oppslagstavler, i praterom, på profilsider, på blogger og gjennom andre av AIGs elektroniske tjenester der du har muligheten til å legge ut informasjon og annet materiale (herunder, men ikke begrenset til, våre sosiale medier). Vi gjør oppmerksom på at informasjon du legger ut ved hjelp av disse tjenestene, vil være offentlig informasjon, og kan være tilgjengelig for besøkende påog brukere av AIGs elektroniske tjenester og allmennheten. Vi ber deg om å være svært forsiktig med å oppgi personopplysninger og annen informasjon når du bruker AIGs elektroniske tjenester.

AIG tar egnede tekniske, fysiske, lovmessige og organisatoriske forholdsregler som er i samsvar med gjeldende lover om personvern og datasikkerhet. Dessverre er ingen overføringer via Internett eller datalagringssystemer garantert sikre. Meld straks fra til oss hvis du har grunn til å tro at kommunikasjonen med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du føler at personopplysninger du har gitt oss, ikke lenger er sikre). (Se avsnittet "Kontaktperson for personvern" ovenfor.)

Når AIG bringer videre personopplysninger til en tjenesteleverandør, velges denne tjenesteleverandøren med omhu og pålegges å ta egnede forholdsregler for å sikre konfidensiell og sikker behandling av personopplysningene.

AIG tar rimelige forholdsregler for å sikre at personopplysningene vi behandler, er egnet for det tiltenkte formålet, og så nøyaktige og komplette som mulig for å oppfylle formålene som er beskrevet i disse retningslinjene. AIG lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i disse retningslinjene, med mindre en lengre lagringsperiode er påkrevet eller tillatt i henhold til lov.

Hvis du gir AIG personopplysninger om en annen person, samtykker du i å: (a) informere denne personen om innholdet i disse retningslinjene og (b) innhente eventuelle lovpålagte samtykker for innsamling, bruk og videreformidling (også over landegrenser) av personopplysninger om denne personen som beskrevet i disse retningslinjene.

Vi vil be om ditt samtykke før vi sender markedsføringsmateriale til deg.

Vi vil regelmessig gi deg muligheten til å oppgi dine markedsføringspreferanser til oss. Hvis du har gitt ditt samtykke og så ombestemmer deg, kan du sende en e-post csg.norway@aig.com eller skrive til AIG Europe Limited (Norsk filial), Rosenkrantz gt 22, Postboks 1588 Vika for å oppgi dine markedsføringspreferanser eller trekke tilbake samtykket ditt.

Vi gjør vårt beste for å etterkomme tilbakekallinger av samtykker innen rimelig tid. Vi gjør oppmerksom på at hvis du tilbakekaller et samtykke som beskrevet ovenfor, har vi ikke mulighet til å fjerne personopplysningene dine fra databasene til tredjeparter som vi allerede har delt dine personopplysninger med (dvs. de som allerede har mottatt dine personopplysninger per datoen for vårt svar på din forespørsel om å trekke tilbake det gitte samtykket. Vi gjør også oppmerksom på at du fortsatt vil motta viktig administrativ informasjon fra oss selv om du velger å ikke motta markedsføringsmateriale fra oss. Du kan ikke velge å ikke motta denne administrative informasjonen.

I noen land har du rett til å kreve innsyn i og retting av personopplysninger, nekte bruk av personopplysninger eller kreve sletting eller hemmeligholdelse av personopplysninger av visse grunner. Kontakt oss som beskrevet i avsnittet "Kontaktperson for personvern" ovenfor hvis du har en slik forespørsel eller spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger. Vi gjør oppmerksom på at visse personopplysninger kan være unntatt fra retten til innsyn, retting, nekting av bruk, sletting eller hemmeligholdelse i henhold til lokale lover om personvern og databeskyttelse.

Med "andre opplysninger" menes opplysninger som ikke identifiserer deg, for eksempel:

 • nettleserinformasjon og informasjon om elektroniske enheter
 • informasjon om bruk av applikasjoner
 • informasjon innsamlet ved hjelp av informasjonskapsler, elektroniske bilder og annen teknologi
 • demografisk informasjon og annen informasjon du oppgir til oss
 • sammensatilt informasjon

Vi og våre tredjepartsleverandører kan samle inn andre opplysninger på flere måter, blant annet:

 • via nettleseren din eller din elektroniske enhet: Visse opplysninger samles inn av de fleste nettsteder eller automatisk gjennom dine elektroniske enheter, for eksempel IP-adressen din (dvs. adressen til datamaskinen din på nettet), skjermbildeoppløsning, type operativsystem (Windows eller Mac) og versjon, type nettleser og versjon, leverandør av elektronisk enhet, språk, tidspunktet for besøket og besøkte sider og navnet og versjonen av de av AIGs elektroniske tjenester du bruker. Vi bruker disse opplysningene for å sikre at AIGs elektroniske tjenester fungerer tilfredsstillende.
 • Gjennom din bruk av applikasjonen: Når du laster ned og bruker applikasjonen, vil vi og våre tjenesteleverandører kunne spore og innhente bruksdata fra applikasjonen, for eksempel dato og tid for tilgang til applikasjonen og våre servere gjennom din elektroniske enhet, og hvilken informasjon og hvilke filer som er blitt lastet ned til applikasjonen basert på nummeret på din enhet.
 • ved hjelp av informasjonskapsler: Informasjonskapsler er små filer som lagres på datamaskinen du bruker. Informasjonskapslene gjør det mulig for oss å identifisere datamaskinen din og samle inn opplysninger, for eksempel type nettleser, hvor lenge du besøker AIGs elektroniske tjenester, hvilke sider du besøker, hvilket språk du velger, og hvilket lands nettsted du besøker. Vi kan bruke opplysningene til sikkerhetsformål, til å forenkle navigeringen, til å vise informasjonen mer effektivt, til å personlig tilpasse din bruk av AIGs elektroniske tjenester eller til å samle inn statistiske opplysninger om bruken av AIGs elektroniske tjenester. Informasjonskapslene gir oss også mulighet til å presentere annonsene og tilbudene som passer best for deg. Vi kan også bruke informasjonskapsler til å spore dine reaksjoner på annonsene våre, og vi kan bruke informasjonskapsler eller andre filer til å spore din bruk av andre nettsteder.

  Nedenfor finner du en beskrivelse av alle informasjonskapslene vi bruker på nettstedene våre, hva de gjør, hvilke opplysninger om deg de samler inn, og hva vi bruker disse opplysningene til:

  • Geografisk kapsel – Når en bruker besøker et av nettstedene våre for første gang, registrerer vi det geografiske stedet ved hjelp av IP-adressen og bruker denne informasjonen til å anta hvilket lands nettsted besøkeren ønsker å besøke. Denne metoden er imidlertid ikke helt nøyaktig. Når en besøker navigerer til et bestemt lands nettsted, bruker vi derfor en informasjonskapsel til å lagre denne informasjonen og språket besøkeren velger for nettstedet. Ved neste besøk på nettstedet leser vi kapselen og viser nettstedet for det landet og på det språket som ble valgt ved forrige besøk. Fordelen med dette er at besøkeren ikke trenger å velge land på nytt ved hvert besøk på nettstedet. Informasjonskapselen verken lagrer eller bruker personopplysninger.
  • SiteCatalyst-kapsel (fra Adobe) – Denne informasjonskapselen gjør det mulig for oss å samle inn og analysere data om hvordan besøkere kommer til nettstedet vårt og hvordan de bruker nettstedet, blant annet hvilke produkter de søker etter, hvilket innhold de viser, og trinnene fram til et fullført eller avbrutt salg. Vi bruker denne sammenstilte informasjonen til å tilpasse nettstedene våre bedre til besøkernes behov og interesser og til å gi mer relevant og nyttig informasjon. Informasjonskapselen lagres kun midlertidig på besøkerens datamaskin. Kapselen verken samler inn eller bruker personopplysninger. I stedet logger den en anonym kode som identifiserer brukere. Denne koden "følger med" brukerne på nettstedet. Vi bruker den sammenstilte og anonyme informasjonen til statistiske analyser.
  • DoubleClick-kapsler - Vi lagrer sporingskapsler på datamaskinen til alle som besøker nettstedet. Disse kapslene bruker vi i forbindelse med bannerannonsering. Vi bruker dem til å fastslå om en bruker har vært på nettstedet vårt tidligere og dermed kunne vise en egnet bannerannonse på nettstedet til et tilknyttet nettverk. Det samles ikke inn personopplysninger. Et av annonseringsselskapene vi bruker, er Google, Inc, under navnet DoubleClick. Hvis du vil vite mer om DoubleClick-kapselen eller velge bort DoubleClick-kapselen, gå til: http://www.google.com/privacy/ads/ .
  • Tilknytningskapsel – Vi bruker en sporingskapsel, som lagres på besøkerens datamaskin og kun samler inn transaksjons-ID-en (som identifiserer et eventuelt tilknyttet nettsted som besøkeren kommer fra) i tillegg til klokkeslett og dato. Dette gjør det mulig for vårt tilknyttede nettverk å spore tilknyttede salg og sikre at et tilknyttet nettsted krediteres for et salg som henvises til oss. Det overføres ingen personopplysninger.
  • Optimost-kapsel – Vi bruker denne informasjonskapselen til å samle inn anonym øktinformasjon som forteller oss når kapselen ble lagret på besøkerens datamaskin og hvilket segment, hvilken bølge og hvilken versjon den tilhører. Kapselen har en anonym "besøker-ID", som er et tilfeldig nummer som identifiserer en besøker slik at det er mulig å skille mellom unike og gjentatte besøk. Disse informasjonskapslene samler ikke inn personopplysninger. Du finner personvernretningslinjene for Optimost på: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy .

   Du kan avvise informasjonskapslene fra oss ved å endre innstillingene i nettleseren din. Avvisning av informasjonskapslene kan innebære visse ulemper ved bruk av AIGs elektroniske tjenester og enkelte nettprodukter.

 • Bruk av elektroniske bilder, gjennomsiktige GIF-filer og andre liknende teknologier: Disse kan brukes i forbindelse med enkelte deler av AIGs elektroniske tjenester og HTML-formaterte e-postmeldinger til blant annet å spore handlingene til brukerne av AIGs elektroniske tjenester og e-postmottakere, måle hvor effektive markedsføringskampanjene våre er og opprette statistikk over bruken av AIGs elektroniske tjenester og responsprosenter.

  Vi bruker nettanalysetjenesten Omniture fra Adobe, som bruker informasjonskapsler og elektroniske bilder for å gi oss en bedre forståelse av hvordan forbrukerne bruker nettstedet vårt, slik at vi stadig kan forbedre det. Adobe har kun rett til å bruke opplysningene vi gir dem, i den utstrekning det er nødvendig for å hjelpe oss. Du finner mer informasjon om Adobes Omniture-tjeneste og hvordan du kan velge bort denne på http://www.omniture.com/privacy/policy#optout.
 • Fysiske stedsdata: I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning, vil vi kunne innhente opplysninger om hvor dine elektroniske enheter fysisk befinner seg, ved bruk av for eksempel satellitt, mobiltårn eller WiFi-signaler. Vi vil kunne bruke stedsdata til å tilby deg personlig tilpassede stedstjenester og –innhold. I henhold til dine markedsføringspreferanser som kommunisert til oss eller gjeldende lovgivning, vil vi også kunne dele stedsdata, kombinert med informasjon om hvilke annonser du har sett og øvrig informasjon vi innhenter, med våre markedsføringspartnere for å gjøre dem i stand til å tilby deg mer personlig tilpasset innhold og til å studere effektiviteten til markedsføringskampanjer. I visse tilfeller vil du ha mulighet til å tillate eller nekte slik bruk og/eller deling av stedsdata, men dersom du nekter slik bruk og/eller deling, vil ikke nødvendigvis vi og/eller våre markedsføringspartnere være i stand til å tilby deg tilgjengelige personlig tilpassede tjenester og innhold.
 • ved hjelp av deg: Visse opplysninger (for eksempel hvor du befinner deg eller dine kontaktpreferanser) samles inn når du oppgir dem frivillig. Disse opplysningene identifiserer deg ikke personlig så lenge de ikke kombineres med personopplysninger.
 • ved å sammenstille informasjon: Vi kan sette sammen og bruke visse opplysninger (for eksempel sette sammen opplysninger for å beregne hvor stor andel av våre brukere som tilhører et bestemt retningsnummerområde).

  Vennligst merk at vi kan bruke og dele andre opplysninger for ethvert formål, med mindre annet følger av gjeldende lovgivning. Dersom vi er pålagt å behandle andre opplysninger som personopplysninger under gjeldende lovgivning, vil vi kunne bruke og dele andre opplysninger for de samme formål som vi bruker og deler personopplysninger, i tillegg til den bruk som er opplistet under kapitlet "Andre opplysninger vi samler inn" ovenfor. 

Disse retningslinjene omfatter ikke nettstedene eller tjenestene til tredjeparter, og vi er ikke ansvarlige for tredjeparters nettsteder eller andre tjenester eller deres prosedyrer for personvern, informasjon eller andre prosedyrer, inkludert nettstedene og tjenestene til tredjeparter som AIGs elektroniske tjenester inneholder en lenke til. En lenke på AIGs elektroniske tjenester innebærer ikke at vi eller noen av våre konsernselskaper går god for nettstedet eller tjenestene det lenkes til.

Vennligst merk at vi ikke er ansvarlige for andre organisasjoners retningslinjer og praksis for innhenting, bruk og deling (inklusive deres håndtering av informasjonssikkerhet). Dette gjelder for eksempel Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry®, eller hvilken som helst annen applikasjonsutvikler, applikasjonstilbyder, tilbyder av plattformer for sosiale medier, tilbydere av operativsystem, tilbydere av trådløse tjenester eller produsenter av elektroniske enheter, inkludert alle personopplysninger du deler med andre organisasjoner gjennom eller i tilknytning til AIGs elektroniske tjenester.

AIGs elektroniske tjenester retter seg ikke mot personer under atten (18) år, og vi ber om at personer under 18 år ikke oppgir personopplysninger via AIGs elektroniske tjenester.

Vi gjennomgår disse retningslinjene regelmessig, og forbeholder oss retten til når som helst å foreta endringer for å tilpasse dem til endringer i vår virksomhet og lovgivningen. Oppdateringer vil bli publisert på nettstedet vårt.

"Sist oppdatert datoen" øverst i dette dokumentet angir når disse retningslinjene sist ble oppdatert.