Gå til hovedinnhold

Du er nå koblet opp mot nettportalen http://www.aig.no  som er publisert av AIG Europe. Det er kostnadsfritt å benytte denne nettportalen (med unntak av eventuelle kostnader til telenettet).

Publications Director: Communications department

Companies: 
AIG Europe S.A. (Norsk filial) med adresse Rosenkrantz gt 22,
Postboks 1588 Vika,
NO-0118 Oslo.
Organisasjonnummer: 920 957 854.
Telefon: +47 22 00 20 20

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskap med R.C.S Luxemburg nummer B 218806. AIG Europe S.A. har hovedkontor på adressen 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Juridisk omstrukturering

Vi kan med glede meddele våre kunder, forsikringsmeglere og samarbeidspartnere, at alle forsikringspoliser utstedt av AIG Europe Limited med ikrafttredelse d. 30. november 2018 eller tidligere (herunder eventuelle relaterede erstatningskrav) som følge av den tidligere annonserte juridiske omstrukturering er blitt overført til AIG Europe S.A. AIG Europe S.A. opererte tidligere under navnet AIG Europe Limited. Begge selskaper inngår i AIG, en ledende internasjonal forsikringsorganisasjon som betjener kunder i over 80 land. AIG's selskaper tilbyr de mest omfattende og verdensomspennende tings- og ansvarsforsikringsprogrammer til både privat- og bedriftskunder.

Denne overføringen av din forsikringsavtale innad i organisasjonen har ingen effekt på din forsikringsdekning eller din mulighet til å melde en skade. Den er kun et resultat av vårt ønske om å skape en samlet europeisk forsikringsvirksomhet, som målrettet skal imøtekomme dine behov, samt levere tjenester av høy kvalitet. Adresse og andre kontaktopplysninger forblir uendret. Overdragelsen av din forsikringsavtale medfører at det AIG-selskapet som kontrollerer og behandler dine personopplysninger har endret seg fra å være norsk filial av AIG Europe Limited til nå å være norsk filial av AIG Europe S.A. Vår bruk av dine opplysinger vil forbli den samme og vi vil fortsatt beskytte disse slik vi alltid har gjort. Du kan finne mer informasjon om hvordan AIG behandler personopplysninger under ”Sikkerhet og personvern” nederst på siden.

 Vilkår og betingelser 

Betingelser for bruk

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til de følgende betingelser for bruk, uten begrensninger eller forbehold. Vennligst les disse betingelsene nøye, før du bruker nettstedet. Disse vilkår og betingelser kan endres fra tid til annen, ved en oppdatering av denne erklæringen. Når du besøker nettstedet neste gang kan vilkår og betingelser være endret, og du vil være bundet av de til enhver tid gjeldende betingelser for bruk.

Ansvarsfraskrivelse

Så langt den til en hver tid gjeldende lovgivning tillater det, gjøres materialet på dette nettstedet tilgjengelig "som den er". Det avgis igjen garantier, verken uttrykkelig eller underforstått. Så langt den til en hver tid gjeldende lovgivning tillater det, fraskriver AIG, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet kalt " AIG ") alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte. Dette inkluderer blant annet underforståtte garantier for salgbarhet og egnet for bestemte formål. AIG garanterer ikke at funksjonene i dette materiale vil være uten avbrytelse eller feilfrie, at defekter vil bli rettet opp, eller at dette nettstedet eller serveren som nettstedet er tilgjengelig på, vil være fri for virus eller andre skadelige komponenter. AIG avgir ingen garantier i forhold til bruken av, eller resultater av bruken av, materiale på dette nettstedet med hensyn til riktighet, nøyaktighet, pålitelighet eller annet. Du (og ikke AIG) bærer alle kostnader ved service, reparasjon eller korrigering på datamaskinutstyr eller annen eiendom som måtte bli nødvendige som følge av dette. Informasjonen og beskrivelsene som finnes på dette nettstedet er ikke ment å være komplette beskrivelser av alle vilkår, unntak og betingelser som gjelder produktene og tjenestene. Dette nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder som ikke driftes av AIG. AIG er ikke ansvarlig for innhold på disse nettstedene. Koblinger til slike nettsteder innebærer ikke godkjenning eller anbefaling fra AIG, i forhold til disse nettstedene eller deres innhold.

Ansvarsbegrensning

Selv om AIG gjør sitt ytterste for å presentere nøyaktig og oppdatert informasjon på dette nettstedet, kan feil eller utelatelser forekomme. AIG avgir ingen garantier eller erklæringer i forhold til nøyaktigheten av innholdet på dette nettstedet. Så langt den til en hver tid gjeldende lovgivning tillater det, vil verken AIG eller noen part som er involvert i utarbeidelse, produksjon eller levering av nettstedet være ansvarlig ovenfor deg ved uaktsomhet eller etter kontrakt. Dette er uten hensyn til om det gjelder direkte eller tilfeldige skader, følgeskader, indirekte skader eller ekstraordinære erstatninger som er et resultat av bruk av, eller manglende evne til å bruke, materialet på dette nettstedet. Ansvarsbegrensningen gjelder selv om AIG eller AIG’ autoriserte representanter har blitt informert om muligheten for slike skader. Så langt den til en hver tid gjeldene lovgivning tillater det skal AIG’ totalansvar ovenfor deg, når det gjelder alle skader, tap og beføyelser, ikke overstige beløpet som er betalt av deg, hvis noe, for å få tilgang til nettstedet.

Så langt den til enhver tid gjeldene lovgivning tillater det, påtar AIG seg heller ikke ansvar for eventuelle skader på, eller virus som kan infisere, datamaskinutstyr eller annen eiendom, som er et resultat av din tilgang, bruk eller søk på nettstedet. For nedlasting av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra dette nettstedet gjelder det samme.
 
Forsikringsdekning

Forsikringsdekningen tilbys av AIG’ medlemsselskaper. Hvilke forsikringsdekninger som tilbys vil variere mellom land og jurisdiksjoner. Det henvises til det enkelte forsikringsdokument for konkret angivelse av dekningsomfang og begrensninger.

Begrensninger i bruk av materiale

Dette nettstedet eies og drives av AIG. Med mindre AIG uttrykkelig tillater det, er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, republisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere noe materiale fra dette nettstedet eller nettsted som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av AIG. Det er kun tillatt å laste ned materiale fra dette nettstedet for personlig bruk. Det er en forutsetning at alle merknader om opphavsrett og andre merknader om eiendomsrett på materialet beholdes i sin fulle form. Det er ikke tillatt å distribuere, modifisere, overføre, bruke på nytt, legge ut på nytt eller bruke innholdet på dette nettstedet for offentlige eller kommersielle formål, inkludert tekst, bilder, lyd og video, uten forutgående skriftlig samtykke fra AIG. AIG avgir ingen garantier eller erklæringer om at bruk av materiale på dette nettstedet ikke krenker rettigheter til tredjeparter, som ikke eies av eller er tilknyttet AIG.

Jurisdiksjon

Med mindre det uttrykkelig framgår av dette dokumentet, avgir AIG ingen erklæringer om at materiale på dette nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk i noe område. Tilgang til dette nettstedet skjer på eget initiativ og under personlig ansvar for å overholde lokal lovgivning. Med mindre det framgår uttrykkelig på dette nettstedet, er informasjon som finnes på dette nettstedet ikke et tilbud om salg, eller en oppfordring til salg, av sikkerhetsprodukter, forsikringsprodukter eller andre produkter og tjenester. Ingen sikkerhetsprodukter, forsikringsprodukter eller andre produkter og tjenester vil bli tilbudt eller solgt i jurisdiksjoner hvor tilbud eller oppfordring til kjøp eller salg av slike produkter og tjenester vil være lovstridig, i henhold til selskaps- eller forsikringslovgivning eller annen lovgivning i disse jurisdiksjonene. De samme produkter og tjenester ikke er tilgjengelige i alle jurisdiksjoner.

Varemerker og opphavsrett

Visse navn, ord, titler, fraser, logoer, ikoner, grafikk eller design på sidene på dette nettstedet kan inneholde firmanavn, registrerte eller uregistrerte varemerker eller tjenestemerker (samlet kalt "varemerker"), som tilhører AIG eller tredjeparter og som brukes av AIG i henhold til lisens. Visning av varemerker på sidene på dette nettstedet innebærer imidlertid ikke at det har blitt gitt lisens til tredjepart. All informasjon på dette nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrettlovgivning i Storbritannia, USA og/eller andre land. Brukere av dette nettstedet har tillatelse til å kopiere informasjon for personlig bruk, men kan ikke republisere eller reprodusere slik informasjon på noen måte. Dette inkluderer elektronisk reproduksjon ved "opplasting" eller "nedlasting", uten skriftlig forhåndssamtykke fra AIG. Utover dette gis det ikke tillatelse til på noen måte å kopiere, redistribuere, reprodusere eller republisere, informasjon som finnes på sidene på dette nettstedet. Uautorisert nedlasting, reoverføring eller annen kopiering eller modifisering av varemerker eller annet innhold på dette nettstedet kan være brudd på lovfestede rettigheter eller lovgivning, som kan medføre straffeansvar for overtrederen. Bilder, som vises på dette nettstedet, er enten AIG’ eiendom eller brukes med tillatelse av AIG. Du, eller andre som er autorisert av deg, har ikke tillatelse til å bruke disse bildene, med mindre det har blitt gitt spesifikk tillatelse til dette. Uautorisert bruk av bildene kan være brudd på opphavsrettlovgivning, varemerkelovgivning, offentlig og privat lovgivning og kommunikasjonsbestemmelser og statutter.

Internett-e-post

Ubeskyttet e-postkommunikasjon over Internett kan bli utsatt for uautorisert tilgang og tap, og kan også bli utsatt for endringer. AIG er ikke ansvarlig ovenfor deg eller noen andre, for skader som skyldes uautorisert tilgang, tap eller endringer i e-post, som er sendt fra deg til AIG eller e-post sendt fra AIG til deg.

Oppdatering av juridisk merknad og vilkår for bruk

Denne merknaden vil bli oppdatert og endret fra tid til annen, uten varsel. Derfor må du sjekke denne merknaden hver gang du bruker nettstedet.