Miljøansvarsforsikring

Miljøansvarsforsikring

Miljøansvar utgjør en økende risiko, og kan føre til store kostnader for alle virksomheter. Ny miljølovgivningen har ført til at bedriften kan holdes ansvarlig. AIG har utviklet miljøansvarsforsikringen EnviroPro, som er tilpasset den nye lovgivningen.

Gradvis forurensning 

Dekning for tap som skyldes for eksempel gradvis forurensende utslipp, luftforurensning over en lengre periode og påvirkning av grunnvannet.

Biodiversitetsskade 

Miljøskader på dyre- og planteliv, samt habitatområder, som følge av et forurensende utslipp. Dekker kostnader til gjenoppretting av dyre- og planteliv og habitatområde.

Opprydning på egen grunn 

En plutselig eller gradvis forurensing, som medfører skade på jordsmonn, vann eller luft. Dekker opprydningskostnader både på egen og tredjemanns grunn.

Hva forsikringen omfatter

EnviroPro miljøforsikring dekker følgende:

 • Saneringskostnader, både på og utenfor sikredes eiendom.
 • Rettslige kostnader i forbindelse med en miljøskade.
 • Kostnader i forbindelse med skadebegrensning.
 • Skader som oppstår gradvis, i tillegg til plutselig og uforutsette forurensningsskader .
 • Opprydningskostnader både på egen eiendom og tredjemanns eiendom inkludert reparasjonskostnader på sikredes eiendom.
 • Tredjemanns personskade og tredjemanns tingskade som skyldes forurensning.

Valgfrie tilleggsdekninger: 

 • Dekning for virksomhetens driftstap
 • Dekning for miljøansvar ved transport
 • Dekning for miljøansvar som skyldes entreprenøraktivitet, inkludert underleverandører

Produktfordeler

Forsikringen er tilpasset den nye og gjeldende miljølovgivningen.

Dekker plutselig og uforutsett skade som rammer tredjemann, også skade etter gradvis forurensning, samt skade på egen grunn.

Mulighet for multinasjonal avtale med lokale poliser og vilkår på det lokale språket.

Enkel administrasjon og tilgjengelig service.

Det største teamet av dedikerte miljøunderwritere i Europa.

Lokal skadebehandling med tilgang til et stort nettverk av erfarne skadebehandlere.

Program for opplæring av forsikringsmeglere og kunder.

Målgruppe

AIGs miljøforsikring kan dekke de fleste virksomhetsområder, både norske og internasjonale selskaper.

Hovedfokus er;

 • Produksjons- og industrivirksomheter
 • Lager-, transport- og spedisjonsselskaper
 • Renovasjon, avfallsbehandling og deponi 
 • Handelsvirksomhet