Vi har gleden av å kunne informere at AIGs to nye selskaper i Europa, , American International Group UK Limited (AIG UK) i London og AIG Europe S.A. (AESA) i Luxemburg per 01. desember startet sin virksomhet. Omstruktureringen  ble gjennomført gjennom en overføring av forsikringsvirksomheten fra AIG Europe Limited (AEL) til AIG UK og AESA, samt en grenseoverskridende fusjon mellom AEL og AESA. Omstruktureringen ble godkjent av  High Court of England og Wales den 25. oktober 2018. Omstruktureringen til to selskaper sikrer at vi kan imøtekomme våres kunders behov etter at Storbritania går ut av Den Europeiske Union. Denne websiden ble opprettet i forkant av overføringen for å gi informasjon om den juridiske omstruktureringen som ble gjennomført den 01. desember 2018. Vennligst klikk her for informasjon om AIG sin forretningsmodell.

Brexit-informasjon

AIG utøver for tiden sin virksomhet i Europa gjennom én juridisk enhet: AIG Europe Limited (AEL), et britisk forsikringsselskap med filialer over hele Europa.  Vi restrukturerer AEL grunnet Storbritannias beslutning om å forlate EU (også kalt «Brexit»), for å sikre at vi fortsatt kan betjene forsikringstakerne i Storbritannia og  Europa etter Brexit.

På disse sidene finner du:

Bakgrunn

  • I mars 2017 kunngjorde vi vår beslutning om å etablere et nytt, europeisk forsikringsselskap i Luxembourg.  Fra desember 2018 foreslår AIG å ha to forsikringsselskaper i Europa – ett i Storbritannia for å forsikre britiske forretningsvirksomheter, og ett i Luxembourg for å forsikre EØS-relaterte og sveitsiske forretningsvirksomheter. De kommer til å ha filialer i hele EØS og i Sveits.
  • Som en del av restruktureringen kommer AIG til å overføre alle AELs eksisterende britiske forsikringsvirksomheter til det nye britiske forsikringsselskapet, og overføre på samme måte  AELs eksisterende europeiske forretningsvirksomheten til det nye selskapet i  Luxembourg. 
  • Den foreslåtte restruktureringen kommer til å skje gjennom en rettslig prosess som kombinerer en overføring av forsikringsvirksomheten (kjent som en Del VII-overføring) og en grenseoverskridende fusjon som er underlagt godkjenning fra kontrollmyndigheter og domstoler.  Vi informerer forsikringstakere, fordringshavere, meglere og andre interesserte parter fra april 2018 om ytterligere detaljer om den foreslåtte omstruktureringen, samt hvordan den vil påvirke dem.
  • Etter restruktureringen kommer AIG til å ha et selskap i Storbritannia for å forsikre britisk forretningsvirksomhet og et i Luxembourg for å forsikre forretningsvirksomhet i EØS-land og Sveits gjennom sitt filialnettverk.

Vi oppfordrer deg til å besøke denne nettsiden jevnlig, da ny informasjon kommer til å bli gjort tilgjengelig etter hvert som våre restruktureringsplaner utvikler seg.  Se "Ofte stilte spørsmål" for å forstå mer av planene våre.

Ofte stilte spørsmål

AIG utøver for tiden sin virksomhet i Europa gjennom AIG Europe Limited (AEL), et forsikringsselskap stiftet i Storbritannia som er autorisert av Prudential Regulation Authority (PRA) og kontrolleres av PRA og Financial Conduct Authority (FCA). Vi foreslår å overføre hele AELs forsikringsvirksomhet til to nylig autoriserte forsikringsselskaper i AIG-gruppen (den foreslåtte overføringen). De to nylig autoriserte forsikringsselskapene er American International Group UK Limited (AIG UK) og AIG Europe SA (AIG Europe). Alle AELs britisk relaterte forsikringsvirksomheter blir overført til AIG UK, og alle AELs Europa relaterte forsikringsvirksomheter blir overført til AIG Europe.

Den foreslåtte overføringen utgjør en del av restruktureringen som implementeres av AIG-konsernet grunnet det britiske folks beslutning om å gå ut av Den europeiske union (EU) (kjent som «Brexit»). Brexit-prosessen vil føre til at Storbritannia forlater EU den 29. mars 2019. Vi gjennomfører den foreslåtte overføringen som en del av vår restrukturering, for å sikre at vi kan fortsette å betjene våre eksisterende forsikringstakere og utstede forsikringer over hele Europa, også etter Brexit.

Den foreslåtte overføringen vil bli utført gjennom en kombinert overføring av forsikringsvirksomheter under del VII av Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) og en internasjonal fusjon under Det europeiske direktivet om grenseoverskridende fusjoner (fusjonen). Mer informasjon om den rettslige prosessen kommer til å bli gitt i mars 2018.

Det forventes at den foreslåtte overføringen vil ha virkning fra 1. desember 2018. Vi kontakter forsikringstakere, fordringshavere samt andre interesserte parter fra april 2018. Dette for å gi dem ytterligere informasjon om den foreslåtte overføringen, hvordan de kan stille spørsmål, om de har kommentarer eller forespørsler om hvilke rettigheter de har hvis de mener at de vil kunne påvirkes negativt av den foreslåtte overføringen.

AIGs beslutning om å plassere det nye europeiske hovedkontoret i Luxembourg ble fattet etter en helhetsvurdering etter en grundig gjennomgang av mulige steder. De fleste forretninger vi vil forsikre gjennom selskapet i  Luxembourg, vil være i Europa, og det vil være en fordel at Luxembourgs ligger i  hjertet av det europeiske markedet.  Luxembourg er et viktig medlem av EU, med en stabil økonomi, en erfaren og respektert finansmyndighet, samt et knutepunkt for finansielle tjenester generelt. I liket med dagens AEL vil AIG Europe styres av rammeverket i Solvency II, slik det er implementert i Luxembourg, og dette vil gi våre forsikringstakere et høyt beskyttelsesnivå.

AIG Europe er stiftet i Luxembourg og kommer til å utøve sin virksomhet fra hovedkvarteret i Luxembourg by. Selskapet vil være autorisert av Luxembourgs forsikringsregulator, Commissariat aux Assurances (CAA) Denne enheten er et selskap i AIG-gruppen og vil drives som AIG-gruppens nye europeiske forsikringsselskap som tilbyr forsikringsprodukter og løsninger over hele det kontinentale Europa slik AEL gjorde tidligere. De samme teamene vil fortsette å underwrite forsikringer og behandle skader som idag, og våre kontaktopplysninger forblir uendret.

Ja. Den foreslåtte overføringen gjelder alle AELs forsikringsavtaler (inkludert forsikringsavtalene i Storbritannia, EØS og resten av verden). Hvis High Court of England and Wales (High Court) godkjenner den foreslåtte overføringen, kommer rettens kjennelse til å binde alle forsikringstakere i henhold til engelsk lov, og den kommer til å bli anerkjent i alle andre jurisdiksjoner i EØS.

Lovverket og regelverket knyttet til den foreslåtte overføringen er til for å sikre at forsikringstakernes interesser blir ivaretatt, og at sikkerheten og fordelene for alle forsikringstakere i AEL ikke vil bli vesentlig negativt påvirket. Som en del av den foreslåtte overføringen blir interessene til alle våre forsikringstakere ivaretatt av en grundig prosess. Denne omfatter:

  • utnevnelsen av en uavhengig sakkyndig som skal utarbeide en rapport til High Court, om den foreslåtte overføringens sannsynlige påvirkning på forsikringstakere;
  • muligheten for forsikringstakerne og interesserte parter til å klage eller fremme bekymringer i relasjon til den foreslåtte overføringen enten til High Court eller til AIG. Deretter vil bekymringene som er fremmet kommuniseres til PRA, FCA, den uavhengige eksperten og High Court,
  • nære konsultasjoner med PRA og FCA, som også vil utarbeide en rapport som den foreslåtte overføringen til High Court;
  • High Court’s godkjenning av den foreslåtte overføringen.

Vi følger nøye med i den politiske utviklingen, og vi kommer til å vurdere disse dersom de gir en sikrere tidslinje og struktur for Storbritannias fremtidige forhold til Europa.  Vår prioritet er å sikre at vi fortsatt kan betjene våre eksisterende forsikringstakere og kan utøve forsikringsvirksomhet over hele Europa etter Brexit.  Som sådan ser vi for tiden ingen endringer for oss i våre omstruktureringsplaner.