På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?
 


Veiledning ved en klage

Ved en klage som ikke er knyttet til en skade, kan du enten ta kontakte med din kontaktperson hos oss, eller sende en email til csg.norway@aig.com.

Skade
Intern klageinstans
Dersom du mener selskapet ikke har foretatt en korrekt behandling av ditt krav, kan du be om at det foretas en fornyet behandling. Det må da opplyses om årsaken til klagen. Saken vil deretter bli behandlet i henhold til selskapets interne klagerutiner og du vil få en begrunnet avgjørelse. Ved innsendelse av klagen til intern behandling kan dette enten gjøres direkte tilbake til oppgjørsavdelingen, eller til skadekontoret@aig.com med saksnummer og en beskrivelse av hva klagen gjelder.

Ekstern klageinstans
Hvis du mener at selskapet har gjort feil ved behandlingen av din sak, uten at dette blir avklart gjennom den vanlige skadebehandlingen eller den interne klageinstansen, kan du uten omkostninger ta kontakt med:

Finansklagenemnda (FinKN)
Postboks 53, Skøyen
0212 OSLO

I klagen må det opplyses navn på selskapet og ditt saksnummer kravet er behandlet under hos selskapet. Det bør også gis en kort begrunnelse/årsak for hva klagen gjelder. Det er for øvrig opp til den enkelte hvor mye som skal beskrives med hensyn til hva klagen går ut på.

FinKN er opprettet for å imøtekomme det behovet for hjelp en forsikringstaker/skadelidt kan ha i forbindelse med et forsikringsoppgjør. Kontorets virksomhet omfatter alle forsikringsbransjer, også forsikringer som gjelder næringsvirksomhet. Det koster ikke klager noe å søke råd hos kontoret.

FinKN kontakter så selskapet etter mottak av en klage, og ber om å få en kopi av saken oversendt sammen med forsikringsbetingelsene og en eventuell redegjørelse fra selskapet om saken.